دکتر فرشید دلشاد

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents فراز و فرود زبان پارسی و کاستی های آن در چالش با جهان نوین از دیدگاه زبان شناختی  دکتر فرشید دلشادFriday, …

Read More →

خانم  دکتر زری طاهری

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsزن و تصوفخانم  دکتر زری طاهریTuesday, July 27, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

Dr. Zarrin

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents سخنرانی و شعر خوانی دکتر علیرضا زرینشاعر صاحب نام  معاصر تحت عنوان“تحول و تداوم در شعر فارسی “دکتر علیرضا زرینFriday, …

Read More →

خانم پرینوش صنیعی

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents : نقد وتحلیل رمان های خانم پرینوش صنیعیداستان نویس بنام ایران توسط خود ایشانخانم پرینوش صنیعیTuesday, July 20, 2021 7:30 PM …

Read More →

دکتر محمد چایچی

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents بحران آب در جهان و ایراندکتر محمد چایچیFriday, July 16, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

آقای رضا دقتی

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents تصویر بشریت آقای رضا دقتیTuesday, July 13, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

دکتر سروش سروشیان

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsتغییرات اقلیمی و زیست محیطی جهان و پیامدهای آن برای ایراندکتر سروش سروشیان Friday, July 9, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق …

Read More →

نمایش فیلم مستند

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents نمایش فیلم مستند ایران: یک انقلاب سینمائی Tuesday, July 6, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

Dr. Kioumehr

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents خشونت در آمریکادکتر فریده کیومهر Tuesday, June 29, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

دکتر محمد رضا توکلی صابری

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsناصر خسرو : مرد هزارسالهدکتر محمد رضا توکلی صابری  Friday, June 25, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

گنجینه شاهکارهای فرهنگ و هنر ایران

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents گنجینه شاهکارهای فرهنگ و هنر ایراندر باره استاد همایون خرم آقای امیر صبوری Tuesday, June 22, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

دکتر احمد کریمی حکاک

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents:بود و نمود سخنمروری بر هزار سال ادبیات فارسیدکتر  احمد کریمی حکاکFriday, June 18, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

Welcome to Kanoon

We'd love for you to enjoy perks such as discounts. updates. and more! If you are a member, simply log in to enjoy these benefits! If not, we welcome you to register to gain the full Kanoon Experience!

Scroll to Top