دکتر سهیلا گلستانی

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents:خوانندگی زنان در ایراناز رویا تا واقعیت   دکتر سهیلا گلستانی Tuesday, September 28, 2021 7:30 PM [EST]Eastern TimeLink

Read More →

آقای محمد محسنیان 

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsتاریخ راه آهن سراسری ایران؛گوشه ای پنهان در تاریخ معاصر ایرانآقای محمد محسنیان Friday, October 1, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق …

Read More →

 علی پورتاش

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsگپی در باره سینما وتئاتر ایران آقای علی پورتاش Friday, September 24, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

زنان شاهنامه

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsزنان شاهنامه دکتر محمد چایچی Tuesday, September 21, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

آقای شهرام ارشد‌نژاد 

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsزبان، فرهنگ و امر ترجمهآقای شهرام ارشد‌نژاد Friday, September 17, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

آقای بهروز امامی

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsتاریخچه فرش آقای بهروز امامی Tuesday, September 14, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

من فقط شاعرم جناب سروان

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsنمایش فیلم مستند من فقط شاعرم جناب سروانTuesday, September 7, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

دکتر مینو ورزگر

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsزبان خاموشی و زبان گویا: قسمت اولزبان خاموشی، خاموشی زبان نیستدکتر مینو ورزگر Friday, September 10, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق …

Read More →

دکتر حسن جوادی

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents طنز فارسی در دوران مشروطیتدکتر حسن جوادیTuesday, August 31, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

دکتر حسین عمومی

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsنمایش فیلم مستنداز اصفهان تا ارواین همراه با اجرای کنسرت زندهآواز و نی دکتر حسین عمومیFriday, August 27, 2021 7:30 PM [EST]به …

Read More →

بهرام قاسمی نژاد

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsتاثیر هوش های چندگانه بر ادبیات و هنر آقای بهرام قاسمی نژادTuesday, August 24, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

آقای حسن فیاد 

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsفیلم مستند “هشتاد سالگی و عشق ” در باره زندگی زنده یاد خانم سیمین بهبهانیآقای حسن فیاد  Friday, August 20, 2021 …

Read More →

Welcome to Kanoon

We'd love for you to enjoy perks such as discounts. updates. and more! If you are a member, simply log in to enjoy these benefits! If not, we welcome you to register to gain the full Kanoon Experience!

Scroll to Top