ماهیانه

سالیانه

عضویت فردی و خانوادگی

برنز

$ 5 ماهیانه
عضویت برنز ایی خانواده
 • ورود رایگان به رویدادهای هفتگی کانون
 • ۱۵% تخفیف برای تمامی اجاره ها و کلاس ها
 • Access is valid for 1 member
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

نقره

$ 10 ماهیانه
عضویت نقره ایی خانواده
 • ورود رایگان به رویدادهای هفتگی کانون
 • 25% discounts for all rentals and classes
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

طلا

$ 100 ماهیانه
عضویت طلایی خانواده
 • ورود رایگان به رویدادهای هفتگی کانون
 • 25% discounts for all rentals and classes
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است
 • List platinum members in area.
 • Get one free ticket to all Kanoon concerts.
 • Receive donation receipt for tax purposes
 • Get 50% off one person's enrollment in all classes.
 • 2 free event hall uses, 25% off rentals.

عضویت شرکتی

برنز

$ 25 ماهیانه
عضویت برنز شرکتی
 • Set up a link on Kanoon website
 • 20% discount for the use of Kanoon
 • Leave cards on the Kanoon desk for members to see and pick.
 • ورود رایگان به کلیه مجالس هفتگی کانون در صورت برگزاری
 • Receive donation receipt for tax purposes
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است
 • X
 • X

طلا

$ 100 ماهیانه
عضویت طلایی شرکتی
 • ۲۵% تخفیف در کلیه اجاره ها و کلاس ها
 • می توانید لوگوی خود را در سایت کانون داشته باشید
 • لوگوی خود در خبرنامه های هفتگی گنجانده خواهد شد
 • 2x/year free event hall (4 hrs each), 25% off rentals.
 • They can have business cards at Kanoon for members to see and pick
 • ورود رایگان به کلیه مجالس هفتگی کانون در صورت برگزاری
 • Receive donation receipt for tax purposes
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است

Lifetime Membership

Lifetime

$ 10,000
One-Time Payment
Facilitate a non-recurring transaction by requesting a single payment
 • ۲۵% تخفیف در کلیه اجاره ها و کلاس ها
 • می توانید لوگوی خود را در سایت کانون داشته باشید
 • لوگوی خود در خبرنامه های هفتگی گنجانده خواهد شد
 • 2x/year free event hall (4 hrs each), 25% off rentals.
 • They can have business cards at Kanoon for members to see and pick
 • ورود رایگان به کلیه مجالس هفتگی کانون در صورت برگزاری
 • Receive donation receipt for tax purposes
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است
سبد خرید
پیمایش به بالا