عضویت در کانون

به کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا بپیوندید تا بتوانید از کلیه برنامه‌ها و مزایاهای کانون (از جمله تخفیف‌ها در فروشگاه و رویدادهای متنوع کانون)‌ بهره ببرید. عضویت در کانون را می توان بسادگی از طریق ویزا کارت یا پرداخت پیپل به کانون پرداخت کرد.

 • Access and Post to Kanoon’s exclusive Job Search.
 • Enjoy PCC’s website without any advertisements.
 • Will receive a donation receipt for tax purposes.
 • Access to our VIP tables on all events.
 • Access to PCC’s exclusive Job Search.
 • Invite to PCC’s youth programs.
 • Discounts on PCC’s products.
 • Access to PCC’s newsletter.
 • Discounts on PCC’s events.
 • show your ads on PCC’s sponsorship page.

عضویت دانشجویان / ماهانه

Please kindly note, student membership will be approved after the administration confirms students eligibility (Student ID card or .edu email)

 • Enjoy Kanoon’s website without any ads interruptions.
 • Access to Kanoon’s exclusive Job Search.
 • Access is valid for only one person.
 • Access to Kanoon’s newsletter.
 • 10% off on all future events.

Individual Membership​ / Monthly

 • Enjoy Kanoon’s website without any ads interruptions.
 • 10% off on all items in Kanoon’s Products.
 • Access to Kanoon’s exclusive Job Search.
 • Access to Kanoon’s newsletter.
 • Access is valid for only one person.
 • 10% off on all future events.

عضویت در خانواده / ماهانه

 • Enjoy Kanoon’s website without any ads interruptions.
 • Access is valid for up to 4 family members.
 • 20% off on all items in Kanoon’s Products.
 • Access to Kanoon’s exclusive Job Search.
 • Invitation to Kanoon’s youth programs.
 • Access to Kanoon’s newsletter.
 • 20% off on all future events.

Corporate Membership​ / Monthly

 • Enjoy Kanoon’s website without any ads interruptions.
 • Option to show your ads on PCC’s sponsorship page.
 • Access and Post to Kanoon’s exclusive Job Search.
 • Will receive a donation receipt for tax purposes.
 • 25% off on all items in Kanoon’s Products.
 • Invitation to Kanoon’s youth programs.
 • Access to our VIP tables on all events.
 • Access is valid for up to 8 person.
 • Access to Kanoon’s newsletter.
 • 25% off on all future events.
به بالای صفحه بردن